Idogen AB

The Outcome

Idogen beviljades 2,9 miljoner Euro från SME-instrumentet, HORIZON 2020, fas 2.

The Company

Hematologer och KOLs betonar det pressande behovet av säker och effektiv teknik för att bekämpa neutraliserande antikroppar (NA) i hemofili A, något som idag inte är möjligt. Idogens teknologiplattform låter celler från patientens blod omprogrammeras utanför kroppen till dendritiska celler med förmåga att specifikt motverka skadliga immunreaktioner.

The project

Detta projekt syftade till att utveckla och validera IN-3012, ett nytt tolerogent vaccin som använder en persons egna celler för att behandla neutraliserande antikroppar (NA) hos hemofili A-patienter som har misslyckats med immuntoleransinduktion (ITI). Hemofili A-patienter får blodkoagulationsproteinet, faktor VIII som standardbehandling. En allvarlig konsekvens är emellertid utvecklingen av NA mot faktor VIII som leder till resistens mot behandling. Detta leder till förlamande artropati, andra sjukdomar, och hög mortalitet. ITI är den mest använda behandlingen av detta tillstånd men 35% av patienterna svarar inte och befinner sig därmed i en utsatt situation. Den forskning som utförts hittills stöder vaccinets potential att utrota NA. Det föreslagna projektet kommer att ta IN-3012 genom en klinisk fas I / II-studie hos människor. Säkerhets- och preliminära effektdata kommer att utgöra grunden för ytterligare klinisk utveckling och kommersialisering av produkten. Idogens strategiska inriktning ligger i att etablera IN-3012 som en ny behandling i hemofili A-patienter som inte svarat på ITI. Detta kommer att utgöra hörnstenen i Idogens accelererande tillväxt. Detta projekt är det viktigaste steget för att realisera strategin.

GAEU's role

GAEU hjälpte till att strukturera projektet och lyfta fram de delar som var nödvändiga för att kommissionen skulle kunna se projektets potential, även om det var vid ett mycket tidigt stadium i sin utveckling.

Testimonial

”Vi vill varmt rekommendera GAEU Consultings tjänster till Life Science-företag som söker professionella råd inom Horizon 2020-finansiering.”

Lars Hedbys, CEO

Flera KUND CASE

FÖLJ OSS